Všeobecné zmluvné podmienky

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky spoločnosti GoAidy s.r.o. so sídlom Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno (ďalej len „obchodné podmienky“), ktorá vlastní webovú stránku Midori, identifikačné číslo: 05980658, zaregistrovaná v obchodnom registri vložka č. C 117696, zapísaná na Mestskom súde v Brne (ďalej len „predávajúci“), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „kúpna zmluva“) ako kúpna zmluva v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. českého občianskeho zákonníka (ďalej len „občiansky zákonník“) uzatvoreného medzi predávajúcim a ďalšou fyzickou osobou („kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. E-shop je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na adrese www.midoribrand.com (ďalej len „webová stránka“) prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osobou, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnická osoba alebo osoba, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci nezávislého výkonu povolania. 

 

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok môžu byť dojednané v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 

1.4. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom a anglickom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom alebo anglickom jazyku.

 

1.5. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby platnosti predchádzajúcej verzie obchodných podmienok.

 

2. ÚČET UŽÍVATEĽA

 

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci získať prístup do svojho používateľského rozhrania. Kupujúci zo svojho užívateľského rozhrania môže uskutočňovať objednávky (ďalej len „užívateľský účet“). Pokiaľ to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

 

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Kupujúci je povinný pri každej zmene aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávke tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu užívateľskému účtu.

 

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť použitie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä ak kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

2.6. Kupujúci súhlasí s tým, že užívateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä pokiaľ ide o nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru Predávajúceho, údržbu hardvéru a softvéru tretích strán.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

3.1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar. Ustanovenie § 1732 ods. 2 českého občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

 

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny produktov zostávajú v platnosti, pokiaľ sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu pre individuálne dojednané podmienky.

 

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch na balenie a doručenie tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné, iba ak je zvolená správna adresa dodania vrátane cieľovej krajiny.

 

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 

 • objednanom tovare (objednaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsobe platby kúpnej ceny tovaru, podrobnostiach o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodávkou tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

 

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a upraviť údaje, ktoré kupujúci vložil do objednávky, a to aj s ohľadom na schopnosť kupujúceho identifikovať a opraviť chyby, ktoré sa vyskytli pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

 

3.6. Za odoslanie objednávky sa považuje taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybne identifikuje objednaný tovar, kúpnu cenu, totožnosť kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny a predstavuje záväzný návrh zmluvy pre zmluvné strany. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, oboznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webových stránkach a potvrdenie kupujúceho, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

3.7. Po obdržaní objednávky bude predávajúci kupujúceho informovať e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „e-mail kupujúceho“).

 

3.8. Predávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky), a to podľa povahy objednávky (množstvo tovaru, kúpna cena, predpokladané náklady na prepravu).

 

3.9. Návrh kúpnej objednávky vo forme objednávky je platný pätnásť dní.

 

3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením objednávky (akceptáciou), ktorá je kupujúcemu odoslaná e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho.

 

3.11. V prípade, že predávajúci nebude môcť splniť niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke, zašle na e-mailovú adresu kupujúceho upravenú ponuku s uvedením možných variánt objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

 

3.12. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa potom ukončí, kým kupujúci e-mailom neprijme súhlas.

 

3.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), si hradí kupujúci sám. Tieto sa nelíšia od základnej sadzby.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

4.1. Kupujúci môže zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru a akékoľvek náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nasledujúcimi spôsobmi platby:

 

 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Stripe

 

4.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci tiež povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru za vzájomne dohodnutú cenu. Pokiaľ nie je uvedené inak, rozumejú sa ďalej v kúpnej cene aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 

4.3. Predávajúci nežiada od kupujúceho zálohu alebo inú obdobnú platbu. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred. V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu pripísaním príslušnej sumy na účet predávajúceho.

 

4.4. Predávajúci je oprávnený, najmä ak nedostane od kupujúceho dostatočné potvrdenie objednávky (článok 8), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

4.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytované predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

 

4.6. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví predávajúci kupujúcemu k platbám uskutočneným na základe kúpnej zmluvy daňový doklad - faktúru. Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - Faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na e-mailovú adresu kupujúceho.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 

 • dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu
 • dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu odstránil a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť

 

5.2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 1, alebo v inom prípade, keď nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka, do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

 

5.3. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu miesta podnikania. Na doručenie odstúpenia sa vzťahujú ustanovenia článku 11 týchto Podmienok. Predávajúci potvrdí prijatie odstúpenia spotrebiteľom bez zbytočného odkladu prostredníctvom online formulára.

 

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva ruší úplne. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, môže mať nárok na vrátenie nákladov na prepravu až do výšky 5 EUR. Akékoľvek ďalšie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, aj keď tovar nie je možné vrátiť jeho obvyklou poštovou cestou, sú nevratné.

 

5.5. V prípade zrušenia zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, aký predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim pri vrátení tovaru kupujúcemu alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť bez toho, aby kupujúcemu tým vznikli ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar bol predávajúcemu odoslaný.

 

5.6. V prípade zrušenia zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar na adresu uvedenú predávajúcim: Luigi Durante, Dvorského 6, 639 00 Brno

5.7. Predávajúci je oprávnený jednostranne odškodniť nárok kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

5.8. Po prevzatí tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, na účet kupujúceho.

 

5.9. Ak je kupujúcemu spolu s tovarom poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva zaniká a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj darček.

 

6. DOPRAVA A DODANIE TOVARU

 

6.1. Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, nesie kupujúci riziko a akékoľvek ďalšie náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

6.2. Pokiaľ je predávajúci povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, podľa kúpnej zmluvy je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

 

6.3. Pokiaľ je z dôvodu potreby kupujúceho potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

 

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bez zbytočného odkladu oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu naznačujúceho neoprávnený vstup do zásielky nie je kupujúci povinný prevziať zásielku od prepravcu.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

 

7.1. Práva a povinnosti strán týkajúce sa chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

 

7.2. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Predávajúci predovšetkým zaručuje kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 

 • tovar má vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak nedôjde k dojednaniu, má vlastnosti, ktoré popísal predávajúci alebo výrobca alebo ktoré kupujúci očakáva s ohľadom na povahu tovaru a reklamu, ktorú robí
 • tovar je vhodný na účel, ktorý uvádza predávajúci, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá kvalite alebo výkonu dohodnutej vzorky alebo originálu, ak bola kvalita alebo prevedenie určené na základe dohodnutej vzorky alebo originálu,
 • je tovar v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a 
 • tovar vyhovuje zákonným požiadavkám.

7.3. Ustanovenia článku 7.2 obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena pre opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pre vady zodpovedajúce vhodnému použitiu použitého tovaru, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

7.4. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho v jeho prevádzkarni, kde je prijatie reklamácie možné z hľadiska rozsahu predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci prijal od kupujúceho reklamovaný tovar.

 

7.5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môžu upraviť reklamačné pravidlá predávajúceho.

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. 

 

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

 

8.3. Za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je zodpovedná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz podľa kúpnej zmluvy.

 

8.4. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v súlade s § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej spoločne len „osobné údaje“).

 

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim za účelom realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a za účelom vedenia užívateľského účtu. Pokiaľ si kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodnej komunikácie kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

 

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uviesť svoje osobné údaje (pri registrácii, na svojom užívateľskom účte, pri objednávke z webového rozhrania obchodu), uviesť správne a pravdivo a informovať predávajúceho o zmene svojich údajov jej osobné údaje bez zbytočného odkladu.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu stranu ako sprostredkovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje poskytované predajcom bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytované tretím osobám.

 

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

9.8. Ak by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo sprostredkovateľ (článok 5) vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú jeho osobné údaje nepresné na účely ich spracovania môže:

 • požiadať predajcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • požadovať od predávajúceho alebo sprostredkovateľa dodržiavanie povinností.

 

9.9. Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je predávajúci povinný tieto informácie ďalej odovzdať. Za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety má predávajúci právo požadovať primeranú náhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

10. ODOSIELANIE SPRÁV A UCHOVÁVANIE COOKIES

 

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení na elektronickú adresu kupujúceho.

 

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním takzvaných cookies do svojho počítača. Ak je nákup na webovej stránke možný a sú splnené povinnosti predávajúceho z kúpnej zmluvy bez toho, aby sa v počítači kupujúceho ukladali takzvané cookies, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

11. DORUČENIE

 

11.1. Oznámenia týkajúce sa vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, najmä pokiaľ ide o odstúpenie od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou vo forme doporučeného listu, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné v čase ich doručenia poštou, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy, ktoré urobil kupujúci, keď je odstúpenie účinné, ak je oznámenie zaslané kupujúcemu v lehote na odstúpenie.

 

11.2. Oznámenie sa považuje za doručené aj v prípade, že bolo adresátom odmietnuté, v prípade, že nebolo vyzdvihnuté počas skladovania alebo ak bolo vrátené ako nedoručiteľné.

 

11.3. Zmluvné strany si môžu navzájom doručovať pravidelnú korešpondenciu prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu uvedenú v používateľskom účte kupujúceho alebo na uvedenú kupujúcu osobu v objednávke, respektíve na adresu uvedenú na webových stránkach predávajúceho.

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

12.1. Ak vzťah založený na kúpnej zmluve obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

12.2. Ak je ktorékoľvek ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo ak sa takým stane, zavedie sa ustanovenie, ktoré nahradí dané ustanovenie v rozsahu, v akom je účel neplatnej doložky čo najbližší. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu.

 

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

12.4. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: Doručovacia adresa GoAidy s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, e-mailová adresa info@midoribrand.com, telefón +420 776578612.

 

Podmienky nadobúdajú účinnosť k účtom 01.08.2020